De NBVH kent twee soorten lidmaatschap:

  1. Therapeutleden: aan een erkende opleiding afgestudeerde hypnotherapeuten kunnen therapeutlid worden.
  2. Aspirant-therapeuten: studerenden voor het vak van hypnotherapeut, kunnen aspirant-lid worden.

Ad 1. (Kandidaat-)registertherapeut – Erkend hypnotherapeut

Dit is het volledige lidmaatschap van de vereniging. Je bent volledig gerechtigd en hebt toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. Je voldoet aan alle verplichtingen die aan een lidmaatschap gesteld worden om geregistreerd te blijven. Je naam wordt vermeld in het register op internet en bij de verwijstelefoon. Je cliënten komen in aanmerking voor vergoeding van je consulten onder de geldende verzekeringsvoorwaarden.

Ieder therapeutlid is onderworpen aan de regelgeving van de NBVH. Dit betreft onder meer de verplichting tot het volgen van Intervisie en Bijscholing. De verplichte jaarlijkse herregistratie en ook de Regeling Klachten zijn belangrijke onderdelen van de regelgeving.
De Klachtencommissie en het Tuchtcollege nemen een onafhankelijke plaats in en waarborgen hetgeen is vastgelegd in de Regeling Klachten en de Nederlandse wetgeving.

De contributie voor het lidmaatschap als erkend hypnotherapeut:
Eenmalig inschrijfgeld: € 150,00 (inclusief muurschild en folders). Contributie € 350,00 per kalenderjaar.

Ad 2. Aspirant-lid
Als Aspirant-lid tel je mee! Je ontvangt, als studerende voor het vak van hypnotherapeut, het vakblad Hypnotherapie. Ook kun je meedoen aan intervisiegroepen samen met afgestudeerde praktiserende therapeuten. Verder ben je welkom op de door de NBVH georganiseerde bijeenkomsten en Algemene Ledenvergaderingen (ALV). Je hebt op de ALV overigens geen stemrecht. Omdat je nog studeert wordt je naam nog niet opgenomen in het register. Vergoeding van je werk door verzekeraars is niet aan de orde. Toch biedt het aspirant-lidmaatschap een prima voorbereiding om jezelf in de toekomst te vestigen als hypnotherapeut.
De contributie voor het aspirant-lidmaatschap bedraagt  € 75,00 per kalenderjaar (inclusief lidmaatschap van de SCAG). Inschrijven is gratis.

Koepelorganisatie
Wanneer je Therapeutlid bent, moet je je tevens inschrijven bij een koepelorganisatie. Sommige zorgverzekeraars stellen dit als eis om voor vergoeding in aanmerking te komen. De NBVH heeft als beroepsvereniging een overeenkomst met de RBCZ gesloten.
De NBVH stelt het lidmaatschap van een koepel verplicht, omdat het Tuchtrecht sinds 1 januari 2016 onder de koepel valt. Bij de RBCZ is dit het Tuchtcollege TCZ.